Att ställa ut !

Tävlingsreglerna innehåller allmänna krav, bedömningsregler, poängsystem, standardbild och ringar

1. Allmäna krav

1-1 Det skall finnas två (2) utställningsgrupper, A och B

1-2 Fåglarna delas upp i två (2) sektioner, vuxna och ungfåglar (med ungfågel menas de som bär tävlingsårets fasta fotring.
1-3 Utställningsklasser.
- Normaltecknade
- Opalin
- Isabell
- Opalin isabell
- Gulmaskade
- Spangle (inkl. Dubbelfaktor)
- Australbrokigt
- Albino & Lutino
- Övriga varianter (Gråvinge, Skuggvinge, Texas Clearbody, Lacewing, Viol)
- Udda varianter (Gulvinge, Vitvinge, Danskbrokigt, Fallow, Saddleback, Slate, Tofs, Antrazit & Easley Clearbody)
- Par (innebär en (1) hane & en (1) hona av samma färgvariant)
1-4 För att vara kvalificerad till att ställa ut på SUH's utställningar gäller att medlemsavgiften är betald. Vid särskilda tillfällen kan styrelsen besluta om dispens.
1-5 Fåglar som ställs ut skall vara ringmärkta med SUHs, svenska föreningar som är medlem i SF, WBO eller annan erkänd fågelförenings fasta fotring där årtal anges. Utställare behöver ej vara uppfödare( eget ringnummer) under det första utställningsåret, dvs två (2) arrangerade SUH-utställningar i rad.
1-6 Fåglar skall ställas ut i av SUH godkända utställningsburar som skall vara rengjorda och i bra skick. Vattenrör eller liknande får ej finnas uppsatt under bedömning. Som bottenmateriel skall användas foder som fågeln är van vid.
1-7 Felanmäld fågel skall om möjlighet finnes flyttas till rätt klass.
Detta bestäms av utställningskommisarien.
1-8 Ny utställare börjar i klass B på noll (0) poäng. För att bli A-utställare krävs sjuttiofem (75) poäng enl. punkt 3-2. För att förbli A-utställare, se punkt 3-1.
1-9 Fågel som placerat sig bland de fem (5) bästa hanar/honor på KM två (2) gånger utses till Championfågel och skall ges ett (1) diplom för detta.
1-10 Poäng erövras på utställning arrangerad av SUH eller på SM-utställning arrangerad av SF ansluten lokalförening.

2. Bedömningsregler & tillvägagångssätt KM

2-1 Alla klasser, 1-80 bedöms och 1-5 tas fram.
2-2 De åtta (8) sektionerna döms och 1-5 tas fram. Detta görs genom att de tio (10) klassvinnarna tävlar mot varandra. När domaren placerat en fågel tas nästa fågel i klassen fram för att tävla mot de kvarvarande. Detta görs till de fem (5) bästa i sektionen placerats.
2-3 Fem (5) bästa hanar och honor tas fram. Detta genom att de åtta (8) sektionsvinnarna tävlar mot varandra. När en (1) fågel placerats av domaren tas nästa placerade fågel i sektionen fram för att tävla mot kvarvarande fåglar. Detta görs tills de fem (5) bästa placerats.
2-4 Bästa Ungfågel och Bästa ungfågel i motsatt kön tas fram.
Detta görs genom att vinnarna av de fyra (4) ungfågelsektionerna tävlar mot varandra.
2-5 Best in Show och Bäst i motsatt kön tas fram. Detta genom att bästa hane och bästa hona tävlar mot varandra.
2-6 Fem (5) bästa totalt på utställningen utses. Detta genom att vinnarna i Fem (5) bästa hanar och Fem (5) Bästa honor tävlar mot varandra. När en (1) fågel placerats så tas nästa fågel fram tills de fem (5)bästa utses.
2-7 Bästa hane och hona utses i utställningsgrupperna A och B.
2-8 Bästa Junior tas fram.
2-9 Bäst i varje färgklass tas fram för A och B grupperna.
Dessa båda tävlar sedan om Bäst i Färg Certifikatet.
2-10 De fyra Par-klasserna bedöms separat, Bästa A respektive B utses.
Vinnarna i A möter vinnarna i B om utmärkelsen "Bästa Par på utställningen".

3. Bedömningsregler & tillvägagångssätt Ungfågel & Derby

3-1 Alla klasser bedöms

3-2 På ungfågel tas Bästa ruggade och Bästa oruggade fram i både A & B klassen.

3-3 Vinnarna i A möter vinnarna i B om utmärkelserna Bästa ruggade och Bästa oruggade på utställningen.
3-4 Bästa ruggade möter Bästa oruggade om utmärkelsen Best in Show.
3-5 På Derby tas Bästa hane och Bästa hona fram i A- och B-klasserna.
3-6 Bästa hane respektive Bästa hona tas fram genom att vinnarna i ovanstående mötes.
3-7 Bästa hane möter Bästa hona om utmärkelserna Best in Show och Bäst i motsatt kön.

4. Poängsystem

4-1 För att A-utställare skall förbli A-utställare krävs under en (3) treårsperiod att han/hon antingen:

 • vinner minst fyra (4)sektioner.
 • tar tre (3) placeringar bland de fem (5) bästa hanar eller honor.
 • tar två (2) placeringar bland de fem (5)bästa totalt.
 • vinner antingen BIS eller BIM.

Om detta ej uppnås flyttas utställaren ner till B-grupp och börjar då på 55 poäng.


4-2 I B-gruppen ges poäng på KM som följer:

 • Vinst i klass ger ett (1) poäng.
 • I sektionen ger vinst fem (5) poäng, andra plats fyra (4) poäng, tredje plats tre (3) poäng, fjärde plats två (2) poäng och femte plats ger ett (1) poäng.
 • Bästa Ungfågel & Bästa Ungfågel i motsatt kön ger två (2) poäng
 • BIM ger sju (7) poäng
 • BIS ger tio (10) poäng
 • Placering bland de fem (5) bästa hanar & honor ger ett (1) poäng.
 • För Bäst i Färgvariant Certifikatet ges ett (1) poäng
 • För Bäst i Färgvariant Totalt ges ett (1) poäng
 • Bästa Par i B-gruppen ger två (2) poäng
 • Bästa Par på utställningen ger ett (1) poäng
 • Den förstgångsutställare som ställer ut mest fåglar ges fem (5) poäng.


4-3

Poäng på Ungfågel & Derby ges som följer:

Derby
A-utställare: BIS eller BIM räknas som placering bland de fem (5) bästa hanar/honor på KM

B-utställare: BIS räknas som fem (5) poäng och BIM som tre (3) poäng
Bästa hane/hona i B-klassen ger ett (1) poäng

Ungfågelutställning
A-utställare: BIS räknas som en placering bland de fem (5)bästa hanar/honor på KM

B-utställare: BIS ger fem (5) poäng. Bästa ruggade/oruggade på utställning ger tre(3) poäng. Bästa ruggade/oruggade i Bklassen ger ett (1) poäng

5. Standard

5-1 SUH dömer efter WBO's gällande standardbild.

6. Ringar

6-1 Utlämningsdatum för SUHs fasta fotringar är senast 1 oktober.

7. Domare

7 Domare i SUH kan den medlem bli:

 • som har genomgått domarutbildning i WBO-ansluten förening eller som på annat sätt tillskansat sig sådan erfarenhet och kunskap, samt
 • är regelbunden utställare på SUH's utställningar, samt
 • är bofast i Sverige.

Ansökan om att bli domare inom SUH skall skickas till SUH's styrelse som beslutar i frågan (majoritetsbeslut). I ansökan skall anges de kunskaper, erfarenheter eller utbildningar som medlemmen har.

Om det gäller ansökan för domare som ej har utbildning inom WBO-ansluten förening, skall den ansökande efter att ha godkänts av styrelsen enligt kriterierna ovan även uppvisa två intyg skrivna av två (2) WBO-godkända domare vid två (2) olika tidpunkter. Dessa intyg (tillhandahålles av styrelsen) skall lämnas till styrelsen inom två (2) år.