Tävlingsregler 


Tävlingsregler för Svensk Undulathobby (SUH) 

                                                 Uppdaterad 20200920

KM/Klubbmästerskap

Tävlingsreglerna innehåller allmänna krav, bedömningsregler, poängsystem, standardbild och ringar

1. Allmänna krav

1-1 Det skall finnas två utställningsgrupper, A och B

1-2 Fåglarna delas upp i två sektioner, vuxna och ungfåglar (med ungfågel menas de som bär tävlingsårets fasta fotring)

1-3 Utställningsklasser.

 • Normaltecknade
 • Opalin
 • Isabell
 • Opalin isabell
 • Gulmaskade
 • Spangle (inkl. Dubbelfaktor)
 • Australbrokigt
 • Albino & Lutino
 • Övriga varianter (Gråvinge, Skuggvinge, Texas Clearbody, Lacewing, Viol)
 • Udda varianter ( Gulvinge, Vitvinge, Danskbrokigt, Fallow, Saddleback, Slate, Tofs,                          Antracit & Easley Clearbody)
 • Par (innebär en hane & en hona av samma färgvariant)

1-4 För att vara kvalificerad till att ställa ut på SUH's utställningar gäller att medlemsavgiften är betald. Vid särskilda tillfällen kan styrelsen besluta om dispens.

1-5 Fåglar som ställs ut skall vara ringmärkta med SUHs, svenska föreningar som är medlem i SF, WBO eller annan erkänd fågelförenings fasta fotring där årtal anges. Utställd fågel skall vara uppfödd av utställaren och ringmärkt med utställarens fasta fotring.

1-6 Fåglar skall ställas ut i av SUH godkända utställningsburar som skall vara rengjorda och i bra skick. Vattenrör eller liknande får ej finnas uppsatt under bedömning. Som bottenmateriel skall användas foder som fågeln är van vid.

1-7 Felanmäld fågel skall om möjlighet finnes flyttas till rätt klass.

Detta bestäms av Utställningskommisarien.

1-8 Ny utställare börjar i klass B på noll (0) poäng. För att bli A-utställare krävs sjuttiofem (75) poäng. För att förbli A-utställare, se punkt 4-1.

1-9 Fågel som placerat sig bland de fem bästa hanar/honor på KM två (2) gånger utses till Championfågel och skall ges ett (1)diplom för detta.

1-10 Poäng erövras på utställning arrangerad av SUH eller på SM-utställning arrangerad av SF ansluten lokalförening.

2. Bedömningsregler & tillvägagångssätt KM

2-1 Alla klasser, 1-80 bedöms och 1-5 tas fram.

2-2 De åtta (8) sektionerna döms och 1-5 tas fram. Detta görs genom att de tio (10) klassvinnarna tävlar mot varandra. När domaren placerat en fågel tas nästa fågel i klassen fram för att tävla mot de kvarvarande. Detta görs till de fem (5) bästa i sektionen placerats.

2-3 Fem (5) bästa hanar och honor tas fram. Detta genom att de åtta (8) sektionsvinnarna tävlar mot varandra. När en (1) fågel placerats av domaren tas nästa placerade fågel i sektionen fram för att tävla mot kvarvarande fåglar. Detta görs tills de fem (5) bästa placerats.

2-4 Bästa Ungfågel och Bästa ungfågel i motsatt kön tas fram.

Detta görs genom att vinnarna av de fyra (4) ungfågelsektionerna tävlar mot varandra.

2-5 Best in Show och Bäst i motsatt kön tas fram. Detta genom att bästa hane och bästa hona tävlar mot varandra.

2-6 Fem (5) bästa totalt på utställningen utses. Detta genom att vinnarna i fem (5) bästa hanar och fem (5) bästa honor tävlar mot varandra. När en (1) fågel placerats så tas nästa fågel fram tills de fem (5) bästa utses.

2-7 Bästa hane och hona utses i utställningsgrupperna A och B.

2-8 Bästa Junior tas fram

2-9 Bäst i varje färgklass tas fram för A och B grupperna.

Dessa båda tävlar sedan om Bäst i Färg Certifikatet.

2-10 De fyra (4) Par-klasserna bedöms separat, Bästa A respektive B utses.

Vinnarna i A möter vinnarna i B om utmärkelsen "Bästa Par på utställningen".

3. Bedömningsregler & tillvägagångssätt Ungfågel & Derby

3-1 Alla klasser bedöms

3-2 På ungfågel tas Bästa ruggade och Bästa oruggade fram i både A & B klassen

3-3 Vinnarna i A möter vinnarna i B om utmärkelserna Bästa ruggade och Bästa oruggade på utställningen.

3-4 På Derby tas Bästa hane och Bästa hona fram i A- och B-klasserna

3-5 Bästa hane respektive Bästa hona tas fram genom att vinnarna i ovanstående mötes.

3-6 Bästa hane möter Bästa hona om utmärkelserna Best in Show och Bäst i motsatt kön.

Övrigt: På Ungfågelutställningen så skall de fåglar som påbörjat ruggning ställas ut som ruggade. En fågel som är i ruggning skall bestraffas för detta.

Beskrivning av oruggad: Fågel som EJ påbörjat sin första ruggning

Beskrivning av ruggad: Fågel som är färdigruggad

4. Poängsystem

4-1 För att A-utställare skall förbli A-utställare krävs under en (3) treårsperiod att han/hon antingen:

- vinner minst fyra (4) sektioner.

- tar tre (3)placeringar bland de fem (5) bästa hanar eller honor.

- tar två (2) placeringar bland de fem (5) bästa totalt.

- vinner antingen BIS eller BIM.

Om detta ej uppnås flyttas utställaren ner till B-grupp och börjar då på 55 poäng.

4-2 I B-gruppen ges poäng på KM som följer:

- Vinst i klass ger ett (1) poäng.

- I sektionen ger vinst fem (5) poäng, andra plats fyra (4) poäng,

tredje plats tre (3) poäng, fjärde plats två (2) poäng och femte (5) plats ger

ett (1) poäng.

- Bästa Ungfågel & Bästa Ungfågel i motsatt kön ger två (2) poäng

- BIM ger sju (7) poäng

- BIS ger tio (10) poäng

- Placering bland de fem (5) bästa hanar & honor ger ett (1) poäng.

- För Bäst i Färgvariant Certifikatet ges ett (1) poäng

- För Bäst i Färgvariant Totalt ges ett (1) poäng

- Bästa Par i B-gruppen ger två (2) poäng

- Bästa Par på utställningen ger ett (1) poäng

- Den förstgångsutställare som ställer ut mest fåglar ges fem (5) poäng.

4-3 Poäng på Ungfågel & Derby ges som följer:

Derby

A-utställare: BiS eller BiM räknas som placering bland de fem (5) bästa hanar/honor på KM

B-utställare: BiS räknas som fem (5) poäng och BiM som tre (3) poäng

Bästa hane/hona i B-klassen ger ett (1) poäng

Ungfågelutställning

A-utställare: BiS räknas som en placering bland de fem (5) bästa hanar/honor på KM

B-utställare: BiS ger fem (5) poäng. Bästa ruggade/oruggade på utställningen ger tre (3) poäng. Bästa ruggade/oruggade i B-klassen ger ett (1) poäng

5. Standard

SUH dömer efter WBO's gällande standardbild.

6. Ringar

Utlämningsdatum för SUHs fasta fotringar är senast 1 oktober.

7. Domare

Domare i SUH kan den medlem bli:- som genomgått domarutbildning i WBO-ansluten förening eller som på annat sätt tillskansat sig sådan erfarenhet och kunskap, samt
- är regelbunden utställare på SUH's utställningar, samt
-  är bofast i Sverige.

Ansökan om att bli domare inom SUH skall skickas till SUH's styrelse som beslutar i frågan (majoritetsbeslut). I ansökan skall anges de kunskaper, erfarenheter eller utbildningar som medlemmen har.

Om det gäller ansökan för domare som ej har utbildning inom WBO- ansluten förening, skall den ansökande efter att ha godkänts av styrelsen enligt kriterierna ovan, även

- uppvisa två  intyg skrivna av två WBO-godkända domare vid två olika tidpunkter. Dessa intyg (tillhandahålls av styrelsen) skall lämnas till styrelsen inom tre år.