Tävlingsregler 

Uppdaterad   20240103                                                                                ( Nya tävlingsregler 2023-02-08)

Tävlingsregler för Svensk Undulathobby (SUH)

1. Indelning

Det skall finnas följande Kategorier:

> ¨ Utställningsundulater

Färgundulater

Fåglar tävlar endast inom sin egen kategori

Det skall finnas följande Grupper:

 • = För de utställare som kvalificerat sig enlig poängsystemet
 • = För de utställare som ännu ej kvalificerat sig till A-gruppen
 • = För de utställare som ställer ut fågel med annan uppfödares ring

Specifika regler för dessa finns under särskild punkt

Det skall finnas följande Sektioner:

 • Ungfågel Hane
 • Ungfågel Hona
 • Vuxen Hane
 • Vuxen Hona

Det skall finnas följande Klasser:

 • Normaltecknad
 • Opalin
 • Isabell
 • Opalin - Isabell
 • Gulmaskad
 • Spangle (inkl DF)
 • Australbrokig (Dominantbrokig)
 • Ino (Albino o Lutino)
 • Övriga varianter (Gråvinge, Skuggvinge, TCB, Lacewing, Viol)
 • Udda varianter (Gulvinge, Vitvinge, Danskbrokig, Fallow, Saddleback, Slate,

Tofs, Antracit, ECB)

 • Par (en hane och en hona av samma färgvariant, tävlar endast mot andra par)

Grupp C

 • I denna grupp tävlar endast fåglar som ej är uppfödda av utställaren.
 • Fågel ska vara ringmärkt med SUH s, Svenska föreningar som är medlem i SF,

WBO eller annan erkänd fågelförenings fasta fotring där årtal anges.

 • Fåglarna indelas endast i Kategori och Sektion.
 • I gruppen erhålls inga poäng eller möjligheter att tävla mot andra grupper utan

endast vinnande placeringar inom C-gruppen.

 • Bästa unga hane, Bästa unga hona, Bästa äldre hane och Bästa äldre hona

utses.

 • Från dessa vinnare utses Bästa C-Fågel oavsett ålder 

 •                                     2. Allmänna krav

2.1 För att ställa ut på SUH s utställningar ska medlemsavgiften vara betald. Vid

särskilda tillfällen kan styrelsen besluta om dispens.

2.2 Alla fåglar som ställs ut ska vara ringmärkta med SUH s, svenska föreningar som är

medlem i SF, WBO eller annan erkänd fågelförenings fasta fotring där årtal och

uppfödarens ID anges.

2.3 Fåglar skall ställas ut i av SUH godkända utställningsburar som skall vara rengjorda

och i bra skick. Vattenrör eller liknande får ej finnas uppsatt under bedömning. Som

bottenmateriel skall användas foder som fågeln är van vid.

2.4 Felanmäld fågel skall om möjlighet finns flyttas till rätt klass. Detta bestäms av

utställningskommissarien.

2.5 Poäng erövras på utställning arrangerad av SUH eller på SM-utställning arrangerad

av SF ansluten lokalförening.


3. Bedömningsregler & tillvägagångssätt KM

3.1 Alla Kategorier, Grupper och Sektioner bedöms och placeras anpassat efter

antal anmälda starter i kategorin.

3.2 I varje sektion tas placeringarna 1-5 oavsett kön fram. Alla fåglar i varje

sektion placeras i rangordning. De fem bästa erhåller sedan poäng.

3.3 De totalt 5 bästa hanarna och 5 bästa honorna tas fram. Detta sker genom att

de åtta sektionsvinnarna tävlar mot varandra. När en fågel placerats av

domaren tas nästa placerade fågel i sektionen fram för att tävla mot

kvarvarande fåglar. Detta görs tills de fem bästa placerats.

3.4 Bästa Ungfågel och Bästa Ungfågel i motsatt kön tas fram. Detta görs genom

att alla vinnarna av ungfågelsektionerna i grupp A och B tävlar mot varandra.

3.5 Fem bästa totalt på utställningen utses. Detta sker genom att vinnarna i Fem

bästa hanar och Fem Bästa honor tävlar mot varandra. När en fågel placerats

så tas nästa fågel fram tills de fem bästa utses.

3.6 Bästa hane och hona utses i grupperna A och B.

3.7 Best in Show (BIS) och Bäst i Motsatt kön (BIM) tas fram. Detta görs genom

att bästa hane och bästa hona tävlar mot varandra.

3.8 En Bästa Juniorutställare tas fram ur A+B och en ur C. Ej delat i Kategori.

3.9 Bäst i varje färgklass tas fram ur grupperna A och B. De båda vinnarna från A

och B tävlar sedan mot varandra om Bäst i Färg Certifikatet.

3.10 Par-klassen bedöms separat och individerna tävlar inte mot någon annan

klass. Bästa Par i A och B utses. Gruppvinnarna tävlar därefter om

utmärkelsen Bästa Par på utställningen.

4. Bedömningsregler & tillvägagångssätt Ungfågel & Derby

I Ungfågel ställs fågel med innevarande årtals ring ut.

Kategorier U och F, Grupper A och B, Sektioner O-ruggad hane, O-ruggad hona,

Ruggad hane, Ruggad hona, bedöms och placeras.

Med o-ruggad avses fågel som ej påbörjat sin första ruggning. Med ruggad avses

fågel som är färdig-ruggad. Fågel som påbörjat ruggning ställs ut som ruggad. En

fågel som är i ruggning skall bestraffas för detta.

4.1 Bästa Oruggade Ungfågel och Bästa Ruggade Ungfågel tas fram ur A och B

grupp.

4.2 Vinnarna i A-gruppen möter vinnarna i B-gruppen om utmärkelserna Bästa

Oruggade Ungfågel och Bästa Ruggade Ungfågel på utställningen.

4.3 Grupp C tävlar separat enligt sina övergripande regler.

4.4 I Derby ställs fågel med föregående årtals ring ut.

4.5 Kategorier U och F, Grupper A och B, Sektioner Hanar och Honor.

4.6 Bästa hane och Bästa hona tas fram i A och B grupp.

4.7 Bästa hane respektive Bästa hona på utställningen tas fram genom att Bästa

hane i grupp A möter Bästa hane i grupp B osv.

4.8 Bästa hane på utställningen möter Bästa hona på utställningen om

utmärkelserna Best in Show och Bäst i motsatt kön.

4.9 Grupp C tävlar separat enligt sina övergripande regler.

5. Poängsystem

5.1 Kvalpoäng samlas separat hos Utställningsundulater och Färgundulater,

dvs samma utställare kan ha fåglar i båda kategorierna.

5.2 Man kvalificerar sig för grupperna separat inom resp kategori, man kan

alltså vara A-utställare i en kategori och B-utställare i den andra.

5.3 Ny utställare börjar i klass B på noll poäng.

5.4 För att bli A-utställare krävs 100 poäng enligt poängsystemet.

5.5 I A-gruppen räknas inga poäng utan där utses endast placeringar.

5.6 För att A-utställare skall förbli A-utställare krävs att denna under en

treårsperiod uppnår minst ett av följande:

- vinner fyra sektioner på KM

- tar tre placeringar bland de fem bästa hanar eller honor

- tar två placeringar bland de fem bästa totalt

- vinner antingen BIS eller BIM

Om detta ej uppnås flyttas utställaren till B-grupp och börjar då på 75 poäng.

5.7 Poängberäkning KM i B-grupp:

- I sektionen ger vinst 5 poäng, andra plats 4 poäng, tredje plats 3 poäng,

fjärde plats 2 poäng och femte plats ger 1 poäng. Bäst i klass ger 1

poäng.

- Bästa Ungfågel & Bästa Ungfågel i motsatt kön ger 2 poäng

- BIM ger 7 poäng

- BIS ger 10 poäng

- Placering bland de 5 bästa hanar & honor ger 1 poäng.

- För Bäst i Färgvariant Totalt ges 1 poäng

- Bästa Par i B-gruppen ger 2 poäng

- Bästa Par på utställningen ger 1 poäng

- Den förstagångsutställare som ställer ut flest fåglar ges 5 poäng

5.8 Poäng på Ungfågel & Derby ges som följer:

Ungfågelutställning

A-grupp: BIS räknas som en placering bland de fem bästa hanar/honor på KM


B-grupp: Bästa ruggade/oruggade på utställningen ger 7 poäng. Placering

i sektionen ger 1:an 3 poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng.

Derby

A-grupp: BIS och BIM räknas som en placering bland de fem bästa

hanar/honor på KM.

B-grupp: BIS räknas som 5 poäng och BIM som 3 poäng. Bästa

hane/hona i B-klassen ger 1 poäng. Placering i sektionen ger 1:an 3

poäng, 2:an 2 poäng och 3:an 1 poäng.

6. Standard

SUH dömer efter WBO's gällande standardbild.

Hittas på WBO:s hemsida; Standard of perfection for the ideal budgerigar.

7. Ringar

Utlämningsdatum för SUH-s fasta fotringar är senast 1 oktober.

8. Domare

Domare i SUH kan den medlem bli:

- som genomgått domarutbildning i WBO-ansluten förening eller som på annat sätt

tillskansat sig sådan erfarenhet och kunskap, samt

- är regelbunden utställare på SUH's utställningar, samt

- är bofast i Sverige.

Ansökan om att bli domare inom SUH skall skickas till SUH's styrelse som beslutar i

frågan (majoritetsbeslut). I ansökan skall anges de kunskaper, erfarenheter eller

utbildningar som medlemmen har.

Om det gäller ansökan för domare som ej har utbildning inom WBO-ansluten

förening, skall den ansökande efter att ha godkänts av styrelsen enligt kriterierna

ovan, även uppvisa två intyg skrivna av två WBO-godkända domare vid två olika

tidpunkter. Dessa intyg som tillhandahålls av styrelsen skall lämnas till styrelsen

inom tre år.

Översikt Grupper (3+3st):

A-Utställningsundulater

B-Utställningsundulater

C-Utställningsundulater

A-Färgundulater

B-Färgundulater

C-Färgundulater.

Översikt Sektioner (9+9st):

Utställningsundulater

A-Unga hanar, A-Unga honor, A-Äldre hanar, A-Äldre honor

B-Unga hanar, B-Unga honor, B-Äldre hanar, B-Äldre honor

C-Alla kön och åldrar

Färgundulater

A-Unga hanar, A-Unga honor, A-Äldre hanar, A-Äldre honor

B-Unga hanar, B-Unga honor, B-Äldre hanar, B-Äldre honor

C- Alla kön och åldrar