Stadgar 

Stadgar för Svensk Undulathobby (SUH)


§ 1 Föreningens namn skall vara Svensk Undulathobby och förkortas SUH.


§ 2 SUH skall vara medlem i Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF) och World Budgerigar Organisation (WBO) förutsatt att det gagnar SUH.


§ 3 Syftet med föreningen är att:

 • sprida undulatintresset i Sverige

 • verka för ett aktivt samarbete mellan medlemmarna

 • tillhandahålla information om undulater

 • hålla utställningar och föredrag

 • samarbeta med andra fågelföreningar både inom och utanför Sverige

 • ha roligt och umgås under trivsamma former i allt vi företar oss


§ 4 Medlem i SUH blir den som betalar angiven medlemsavgift och accepteras som medlem. Om person är eller blir utesluten ur annan förening ansluten till SF beviljas ej medlemskap.


§ 5 Hedersmedlem kan den bli som genom förtjänstfullt arbete för föreningen gjort sig förtjänt av detta. Skall beslutas av årsmöte.


§ 6 Medlem kan bli utesluten ur föreningen om han avsiktligt skadar föreningen. Skall beslutas av årsmöte.


§ 7 Föreningen tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.


§ 8 Verksamhetsåret sträcker sig mellan 1/1-31/12


§ 9 Styrelsen skall bestå av minst tre (3) eller högst fem (5) ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Kassör och sekreterare väljs på två år växelvis . Övriga ordinarie ledamöter väljs även de på två år växelvis. Dessutom skall högst två suppleanter väljas på 1 år.

Samtliga val sker på ordinarie årsmöte.


§ 10 Revisor & Revisorsuppleant väljs på ett (1) år av årsmötet.


§ 11 Valberedning väljs av årsmötet på ett (1) år och skall bestå av 1-3 personer varav en skall vara sammankallande.


§ 12 Styrelsen är beslutsmässig om minst tre (3) styrelsemedlemmar är närvarande. Mötesordförande har alltid utslagsröst.


§ 13 Stadgeändring kan endast ske på årsmöte.


§ 14 Tävlingsreglerna lyder under stadgarna.

§ 15 Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda minst fyra (4) veckor innan per brev eller E-mail till de medlemmar som angivit sådan till SUH.


§ 16 Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst två (2) veckor innan årsmöte.


§ 17 På årsmöte skall följande ordinarie punkter finnas med:


 • Fastställande av dagordning

 • Upprättande av närvarolista och justering av densamma.

 • Val av mötesordförande

 • Val av mötessekreterare

 • Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

 • Årsmötets behöriga utlysande

 • Föredrag av verksamhetsberättelse

 • Föredrag av kassarapport

 • Revisorernas berättelse

 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 • Val av styrelse enl § 9 i stadgarna.

 • Val av revisor och revisorsuppleant enl. § 10 i stadgarna.

 • Val av valberedning enl. § 11 i stadgarna.

 • Motioner med styrelsens förslag.

 • Övriga frågor.

 • Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.

 • Beslut om plats för nästkommande års utställningar.

 • Beslut om distribution av årsmötesprotokoll

 • Mötets avslutning


§ 18 Omröstning på årsmöte sker genom handuppräckning eller genom sluten omröstning om detta begärs.


§ 19 Medlem som betalt medlemsavgift erhåller en (1) röst.

Partnership, oavsett antal partners, erhåller två (2) röster.


§ 20 Fullmaktsomröstning är ej tillåten.


§ 21 Upplösning av föreningen kan endast ske på årsmöte och med 75% majoritet. Eventuella tillgångar skall tillfalla Riksförbundet Svensk Fågelhobby, och användas för ökad information om undulaten.